Live 24 News Gujarat
જુઓ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારો
Responsive Menu
Add more content here...

પાંથાવાડા કન્યા છાત્રાલય આગળથી કિન્નરને ટ્રક ચાલક ટ્રકના આગળના ભાગે લટકતો લઈને ભાગ્યો

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *