Live 24 News Gujarat
જુઓ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારો
Responsive Menu
Add more content here...

મોજીદડના વીર શહીદ મહિપાલસિંહ વાળાનાં નામથી માર્ગનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું

Written by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *